Egzamin ósmoklasisty 16-18.06

Egzamin ósmoklasisty –

 procedury zapewniające bezpieczeństwo w związku z COVID-19
w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 176

TERMINY:

Język polski

16.06.2020, wtorek, godz. 9.00 (180 minut)

Matematyka

17.06.2020, środa, godz. 9.00 (150 minut)

Język angielski

18.06.2020, czwartek, godz. 9.00 (135 minut)

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 4. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 5. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • 1) podchodzi do niego nauczyciel
  • 2) wychodzi do toalety
  • 3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający – jeżeli uzna to za właściwe – może mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Zdający ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa tj.:
 3. zakazu kontaktowania się z innymi zdającymi
 4. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego
  z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 5. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania (należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką)
 6. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy
  z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

INNE:

 1. Uczeń przystępujący do egzaminu musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną, którą okazuje przed wejściem do sali egzaminacyjnej.
 2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 3. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Wskazane jest zapewnienie zapasowego długopisu/pióra.
 4. Na egzaminie z matematyki zdający powinien mieć własną linijkę.
 5. Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelką z wodą.

 

Post Author: ad