Kontynuacja nauki zdalnej 04-07.05.2021r.

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 176 w Łodzi informuje,
że w dniach: 04.05.2021r. – 07.05.2021r.

 • oddziały IV-VIII kontynuują nauczanie z wykorzystaniem metod
  i technik kształcenia na odległość
 • oddziały I-III pracują stacjonarnie
 • zespoły edukacyjno-terapeutyczne pracują stacjonarnie

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywać się będą zdalnie lub stacjonarnie, po konsultacji z rodzicem / opiekunem.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową  dla uczniów oddziałów uczących się stacjonarnie i dla dzieci rodziców zatrudnionych  w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19czynnych zawodowo.

Jednocześnie przypominamy:

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 2. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 3. Nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 4. Rodzice/opiekunowie (1 osoba z 1 dzieckiem) przyprowadzający lub odbierający dzieci mają obowiązek zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia z dzieckiem do
 6. Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (maseczka, dezynfekcja rąk).

Post Author: ad