Kontynuacja nauki zdalnej 10-14.05.2021r.

Kontynuacja nauki zdalnej 10-14.05.2021r.

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 176 w Łodzi informuje,
że w dniach: 10.05.2021r. – 14.05.2021r.

  • oddziały V/VI, VI/VII,VIII kontynuują nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  • oddziały I/II,III,IV/V pracują stacjonarnie
  • zespoły edukacyjno–terapeutyczne pracują stacjonarnie

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywać się będą zdalnie lub stacjonarnie, po konsultacji z rodzicem / opiekunem.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową  dla uczniów oddziałów uczących się stacjonarnie i dla dzieci rodziców zatrudnionych  w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19czynnych zawodowo.

Jednocześnie przypominamy:

  1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
  2. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
  3. Nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
  4. Rodzice/opiekunowie (1 osoba z 1 dzieckiem) przyprowadzający lub odbierający dzieci mają obowiązek zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
  5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia z dzieckiem do
  6. Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (maseczka, dezynfekcja rąk).

Post Author: ad