Deklaracja dostępności

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 176 W ŁODZI  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

https://176.idsl.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • brak audiodeskrypcji dla osób niedowidzących
 • strona zawiera grafiki i treści wyłącznie dekoracyjne
 • niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo – skany

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-08
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-09-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ilona Sałacińska.

 • e-mail: i.salacinska@sps176.elodz.edu.pl
 • telefon: 42 636 29 48

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego:

 • organ nadzorujący: Prezydent Miasta Łodzi
 • adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

SPS 176 Łódź, ul. Roosevelta 11/13 – obiekt nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

W szkole jest nauczyciel języka migowego.